Select Page

Insights

Monitoratge de l’estat d’una tendinopatia i el seu procés de recuperació

21 juny 2022   ·   

Equip Editorial

Com curar allò que no es pot veure? La medicina s’enfronta diàriament a malalties, lesions o mals que, en molts casos, no poden observar-se de manera directa. És necessari trobar eines per conèixer el grau de la malaltia i realitzar el correcte seguiment del mateix procés de recuperació en tots aquests casos, ja que serà fonamental saber en quin moment ens trobem i què podem fer per a no patir una recaiguda. Avui dia, comptem amb dues alternatives principals. D’una banda, tenim totes les tecnologies d’imatge mèdica, capaces de mostrar a simple vista el que succeeix a l’interior dels nostres cossos. D’altra banda, hi ha els biomarcadors.

Marcadors biològics

Un biomarcador és una molècula biològica i la seva presència o absència (així com la seva proporció) poden servir d’indicador de l’estat d’una fisiopatologia o d’un procés de recuperació. En l’àmbit de la medicina esportiva, és habitual que aquests marcadors indiquin tant el grau d’una lesió com el ritme del procés de recuperació que ha de monitorar-se amb regularitat. Per exemple, l’estat d’un teixit danyat en una tendinopatia. Els biomarcadors no deixen de ser, per tant, els agents involucrats tant en la producció d’una lesió com en el procés de recuperació d’aquesta. La correcta identificació de les cèl·lules que participen en aquests processos és vital per millorar les intervencions clíniques actuals.

Per exemple, en la patogènesi de la tendinopatia sol participar-hi de manera inequívoca una resposta inflamatòria que provocarà, entre altres, un augment en sang de la concentració d’interleucina, un tipus de citocines o petites proteïnes que estan directament relacionades amb aquesta inflamació (proteïnes que també poden mesurar-se en forma de factors de creixement, com el factor de necrosi tumoral (TNF-α), que estimulen la fase aguda de la reacció inflamatòria). A més, després del dany sorgirà la presència de cèl·lules mare que treballaran en la reconstrucció del teixit, participant a la vegada en la seva curació. Realitzar la mesura de qualsevol d’aquestes molècules servirà com a indicador de l’estat d’aquesta lesió.

A més, amb el desenvolupament de les ciències òmiques i el seu estudi multidisciplinari de la interacció entre gens, proteïnes o metabòlits, l’anàlisi bioinformàtica també ha permès identificar gens potencialment rellevants en malalties i mals de tota mena. En el cas de les tendinopaties, actualment es coneix una quantitat molt petita d’aquesta mena de molècules implicades en la regulació d’una fase primerenca. No obstant això, hi ha estudis [1] en on es comencen a descobrir possibles candidats per a aquesta mena de processos, com el MACROD1, un gen que es creu que pot ser important en l’aparició i desenvolupament de la tendinopatia. Aconseguir identificar gens candidats amb l’objectiu de tasques de diagnòstic i tractament primerenc mitjançant aquesta mena de tecnologies es planteja com tota una revolució en l’àmbit dels biomarcadors.

Una imatge val més que mil dades

Els biomarcadors han demostrat comptar amb una major eficàcia a l’hora de detectar l’estat d’una tendinopatia, no resultant ser tan útils quan l’interès del professional mèdic està en poder visualitzar el mateix procés de recuperació. En tractar-se d’un aspecte dinàmic de la lesió, fan falta tècniques que facilitin un seguiment adequat d’un període canviant com és la curació de l’articulació. I les eines que millor resultat estan donant són les tècniques d’imatge mèdica.

La ressonància magnètica (RMN) o els ultrasons permeten visualitzar l’arquitectura interna d’un tendó o del múscul. Això permet als professionals observar, per exemple, l’alineament de les fibres o qualsevol canvi estructural que s’hagi produït arran de la lesió, la qual cosa en última instància facilita tant el diagnòstic de qualsevol malaltia, com monitorar l’eficàcia d’un tractament i advertir de possibles riscos durant la recuperació.

No obstant això, segons les necessitats que tinguem l’ús d’aquestes tècniques d’imatge convencionals pot veure’s limitat. Un clar exemple d’aquesta circumstància es troba en un estudi publicat el febrer del 2022 en el Journal of Clinical Medicine sobre un tipus d’artràlgia (AIA) o dolor articular [2]. Aquest tipus de malaltia provoca dolor articular, miàlgies o rigidesa articular, i en estudis previs s’havien emprat ecografies (ultrasons) per poder trobar una relació entre la imatge i els símptomes de la AIA. La inconsistència a relacionar unes dades amb unes altres va portar als investigadors a explorar un nou tipus de tècnica d’imatge més sofisticada que va donar millors resultats.

L’elastografia d’ones de tall és una tècnica d’imatge nova emprada per mesurar la rigidesa d’un tendó a través d’ones acústiques de tall d’un feix ultrasònic enfocat. Aquestes ones viatgen lentament i s’atenuen en entrar en contacte amb els teixits. Aquesta variació de la seva velocitat de propagació segons la mena de teixit que travessi permet obtenir la seva correlació amb l’elasticitat del teixit, permetent saber, en el cas de les tendinopaties, si la rigidesa del tendó danyat ha variat: a majors velocitats, tendons menys elàstics.

Encara queda un llarg camí per recórrer en el monitoratge de les diferents fases d’una lesió. Identificar biomarcadors que siguin capaços d’oferir una informació veraç, precisa i fiable i que, a més, s’adaptin a les circumstàncies canviants d’un procés de recuperació hauria de ser un objectiu principal en la recerca a realitzar durant els pròxims anys. Només així, l’eficàcia dels tractaments podrà seguir en augment. I amb això, la salut dels esportistes i de la societat en general.

Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut del conveni de subvenció núm. 952981.

Construint el futur de la indústria de l'esport